Non-Discrimination Statement

The Alief Independent School District, an Equal Opportunity Educational Provider and Employer, does not discriminate on the basis of race, color, religion, gender, sex, national origin, disability and/or age, military status, genetic information, or any other basis prohibited by law in educational programs or activities that it operates or in employment decisions. Additionally, the District does not discriminate against an employee or applicant who acts to oppose such discrimination or participates in the investigation of a complaint related to a discriminatory employment practice. Employment decisions will be made on the basis of each applicant’s job qualifications, experience, and abilities. Policies DAA, DIA

Alief Independent School District es un empleador y proveedor de educación que ofrece igualdad de oportunidades y no discrimina en base a raza, color, religión, género, sexo,  nacionalidad de origen, discapacidad y/o  edad, estatus militar, información genética ni cualquier otra razón  que la ley prohíba ni en  las actividades o los programas  educativos que opera ni en las decisiones de empleo que toma.  Además, el  Distrito no discrimina contra un empleado o solicitante que actúe oponiéndose  a dicha discriminación o participando  en la investigación de alguna queja relacionada con alguna práctica discriminatoria en el empleo.  Las decisiones de empleo se tomarán en base a las cualificaciones, experiencia y habilidades de trabajo de cada solicitante.  Políticas DAA y DIA.

Khu Học Chánh Độc Lập Alief, một nhà cung cấp dịch vụ giáo dục và sử dụng lao động không phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tình trạng khuyết tật và/hoặc tuổi tác, tình trạng quân đội, thông tin di truyền, hoặc trên bất kỳ cơ sở nào khác bị pháp luật nghiêm cấm trong các chương trình giáo dục hoặc các hoạt động điều hành hoặc trong các quyết định tuyển dụng.  Ngoài ra, Cơ Quan cũng không phân biệt đối xử với nhân viên hoặc người đệ đơn chống phân biệt đối xử hay tham gia vào việc điều tra khiếu nại có liên quan đến trường hợp lao động thực tế bị phân biệt đối xử.  Các quyết định tuyển dụng sẽ được thực hiện dựa trên cơ sở trình độ, kinh nghiệm và khả năng của mỗi người xin việc.  Chính sách DAA, DIA

If you have questions about any of Alief ISD's policies, please contact Alief ISD by calling 281-498-8110 or by emailing Email Alief ISD.