Family U Conference 2024

Alief Family U in a banner on an image of a globe with people on it

Saturday, March 2, 2024 from 8:00 a.m. - 3:00 p.m. 

Free: 

  • Adult & Staff Workshops, Informational Sessions, & Community Resources 

  • Pre-K to 8th Grade Child Care For Families Attending Sessions 

  • Food, Performances, & Prizes

Alief Center For Talent Development - 14411 Westheimer Rd, Houston, TX 77082

Click Here to Register Now

Conferencia De Family U Patrocinada por Alief ISD

Sábado, 2 de Marzo de 2024

8:00 a.m. - 3:00 p.m.

Gratis: 

  • Talleres para adultos, sesiones informativas y recursos comunitarios

  • Cuidado infantil de Pre-K a octavo grado para familias que asisten a las sesiones

  • Comida, actuaciones y premios

14411 Westheimer Rd. Houston, TX 77082

Haga clic aquí para registrarse

Alief Family U Hội Thảo Năm 2024 

Thứ Bảy, Ngày 2 Tháng 3 Năm 2024

8:00 sáng – 3:00 chiều

Miễn Phí: 

  • Hội thảo dành cho người lớn, các phiên cung cấp thông tin & tài nguyên cộng đồng

  • Chăm sóc trẻ mầm non đến lớp 8 cho các gia đình tham dự các phiên hội nghị

  • Đồ ăn, biểu diễn & phần thưởng

14411 Westheimer Rd, Houston, TX 77082 

Nhấn Vào Đây Để Đăng Ký