• Instructions for Google Translate

  (English, Spanish, and Vietnamese)

   

  Step 1 - Download the PDF document off of our site.

  Step 2. - go to https://translate.google.com 

  Step 3 - Click on "Translate a Document"

  Step 4 - Select the file

  Step 5 - Select the language to which you wish to translate the document.

  Step 6 - Click "translate."

   

  Español

  Paso 1 - Descargar el documento PDF fuera de nuestro sitio.

  Paso 2. - ir a https://translate.google.com
  Paso 3 - Haga clic en "Traducir un documento"

  Paso 4 - Seleccione el archivo

  Paso 5 - Seleccione el idioma al que desea traducir el documento.

  Paso 6 - Haga clic en "traducir".

   

  Tiếng Việt

  Bước 1 - Download các tài liệu PDF ra các trang web của chúng tôi.

  Bước 2. - đi đến https://translate.google.com
  Bước 3 - Chọn "Dịch một tài liệu"

  Bước 4 - Chọn tập tin

  Bước 5 - Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn dịch tài liệu.

  Bước 6 - Nhấn vào "dịch".