• In accordance with Federal civil rights law and U.S. Department of Agriculture (USDA) civil rights regulations and policies, the USDA, its Agencies, offices, and employees, and institutions participating in or administering USDA programs are prohibited from discriminating based on race, color, national origin, sex, disability, age, or reprisal or retaliation for prior civil rights activity in any program or activity conducted or funded by USDA. Persons with disabilities who require alternative means of communication for program information (e.g. Braille, large print, audiotape, American Sign Language, etc.), should contact the Agency (State or local) where they applied for benefits. Individuals who are deaf, hard of hearing or have speech disabilities may contact USDA through the Federal Relay Service at (800) 877-8339. Additionally, program information may be made available in languages other than English. To file a program complaint of discrimination, complete the USDA Program Discrimination Complaint Form, (AD-3027) found online at: https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint, and at any USDA office, or write a letter addressed to USDA and provide in the letter all of the information requested in the form. To request a copy of the complaint form, call (866) 632-9992. Submit your completed form or letter to USDA by:
  (1) Mail: U.S. Department of Agriculture
  Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
  1400 Independence Avenue, SW
  Washington, D.C. 20250-9410;
  (2) Fax: (202) 690-7442; or
  (3) Email: program.intake@usda.gov.

  This institution is an equal opportunity provider.

 • En conformidad con la ley Federal de derechos civiles y los reglamentos y políticas de los derechos civiles del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA), el USDA, sus Agencias, oficinas y empleados, e instituciones que participan o administran programas de USDA, tienen prohibido discriminar con base en la raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad, o tener represalias a causa de una actividad anterior de los derechos civiles anteriores en cualquier programa o actividad llevado a cabo o financiado por USDA. Las personas con discapacidades que requieran medios alternativos de comunicación para la información del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cintas de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben contactarse con la Agencia (Estatal o local) donde solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades para oír o con problemas del habla pueden comunicarse con el USDA a través del servicio federal de retransmisión al (800) 877-8339. Adicionalmente, la información del programa puede estar disponible en otros idiomas aparte del inglés. Para presentar una queja por discriminación ante el programa, complete la Forma de Queja del USDA por Discriminación en un Programa, (AD-3027), que se encuentra por Internet en https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint, o en cualquier oficina del USDA, o bien, escriba una carta proporcionando toda la información solicitada en la forma y envíela al USDA. Para solicitar una copia de la forma de queja, llame al (866) 632-9992.

  Envíe su forma completa o carta al USDA por:
  (1) Correo: U.S. Department of Agriculture
  Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
  1400 Independence Avenue, SW
  Washington, D.C. 20250-9410;
  (2) Fax: (202) 690-7442; o
  (3) Correo electrónico program.intake@usda.gov

  Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

 • Chiếu theo luật dân quyền của Liên Bang và các quy chế và chính sách về dân quyền của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA), các cơ quan, văn phòng và nhân viên của bộ và các tổ chức tham gia hoặc điều hành các chương trình của USDA bị nghiêm cấm phân biệt đối xử dựa trên sắc tộc, màu da, quốc gia xuất thân, giới tính, tình trạng khuyết tật, tuổi, hoặc trả đũa hoặc trả thù những người đã từng tham gia hoạt động dân quyền trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào do USDA tiến hành hoặc tài trợ. Những người khuyết tật cần phương tiện giao tiếp thay thế khác để nhận thông tin về chương trình (chẳng hạn như chữ nổi Braille, bản in khổ lớn, băng ghi âm, Ngôn ngữ Ký Hiệu Mỹ, v.v…), nên liên lạc với Cơ Quan (tiểu bang hoặc địa phương) nơi họ xin trợ cấp. Những người bị điếc, lãng tai hoặc có khuyết tật về khả năng nói có thể liên lạc với USDA thông qua Dịch Vụ Chuyển Tiếp Liên Bang tại số (800) 877-8339. Ngoài ra, thông tin chương trình cũng có thể được cung cấp bằng ngôn ngữ khác không phải là tiếng Anh. Để nộp khiếu nại về phân biệt đối xử liên quan đến chương trình, vui lòng điền Mẫu Đơn Khiếu Nại Phân Biệt Đối Xử trong Chương Trình của USDA (AD-3027) trên mạng trực tuyến tại https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint, tại bất kỳ văn phòng USDA nào hoặc gửi thư cho USDA và trong thư cung cấp tất cả các thông tin yêu cầu trong mẫu đơn khiếu nại. Để xin một bản sao mẫu đơn khiếu nại, gọi số (866) 632-9992. Gửi mẫu đơn khiếu nại đã điền hoặc thư khiếu nại tới cho USDA qua:

  (1) Thư bưu điện: U.S. Department of Agriculture
  Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
  1400 Independence Avenue, SW
  Washington, D.C. 20250-9410;
  (2) Fax: (202) 690-7442; hoặc
  (3) Email: program.intake@usda.gov.

  Cơ quan này cung cấp cơ hội bình đẳng.