Rights and Procedures Related to Section 504 (The Rehabilitation Act of 1973)

 • Students who are eligible for services under §504 are not necessarily also covered under the provisions of Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) which calls for the provision of special education services. Section 504 procedures may not be used to resolve disagreements with admission, review and dismissal committee decisions.

  Eligible students with disabilities have the right to participate in and benefit from public education programs without discrimination on the basis of a disability. They have the right to equal opportunity to participate in school programs and extracurricular activities.

  The law states that an eligible person with a disability is one who has a record of having, or is regarded as having, a physical or mental impairment which substantially limits a major life activity such as, but not limited to, learning, self-care, walking, seeing, hearing, speaking, breathing, working, major bodily functions (immune system, endocrine system, digestive system, etc.), sleeping, standing, lifting, bending, reading, concentrating, thinking, communicating and working.

  The principal of each building has designated a Campus Section 504 Coordinator who will be the person responsible for implementing the evaluation process and procedures and the provision of educational services. Media South is the staff person designated by the Alief Independent School District as the District Section 504 Coordinator for students. Should the need arise you may contact her at 281-498-8110, extension 29070.

DERECHOS Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA SECCIÓN 504 LA LEY DE REHABILITACIÓN DE 1973

 • Los estudiantes elegibles para recibir servicios bajo la Sección 504 no están necesariamente amparados bajo las disposiciones de la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) que dispone la provisión de servicios de educación especial. Los procedimientos de la Sección 504 quizá no se utilicen para resolver desacuerdos con las decisiones del comité de admisión, revisión y retiro.

  Los estudiantes elegibles con discapacidades tienen el derecho a participar y aprovechar los programas de educación pública sin discriminación por una discapacidad. Tienen el derecho a las mismas oportunidades para participar en los programas escolares y las actividades extracurriculares.

  La ley indica que una persona elegible con una discapacidad es aquella que tiene (o se percibe que tiene) un historial de una disfunción física o mental que limita considerablemente una actividad principal de la vida como por ejemplo, entre otras, el aprendizaje, los cuidados personales, caminar, ver, oír, hablar, respirar, trabajar, funciones corporales importantes (sistema inmune, sistema endócrino, sistema digestivo, etc.), dormir, estar de pie, levantarse, agacharse, leer, concentrarse, pensar, comunicarse y trabajar.

  El director de cada edificio designó un Coordinador de la Sección 504 del campus que será la persona encargada de implementar el proceso y los procedimientos de evaluación y la provisión de servicios educativos. Media South es la persona del plantel designada en el Distrito Escolar Independiente de Alief como la Coordinadora de la Sección 504 del Distrito para los estudiantes. En caso de necesitarlo, se pueden comunicar con ella a través del 281-498-8110, extensión 29070.

CÁC QUYỀN VÀ THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐẾN MỤC 504 ĐẠO LUẬT PHỤC HỒI BAN HÀNH NĂM 1973 Những học sinh hội đủ

 • Những học sinh hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ theo §504 không nhất thiết được bảo vệ theo các điều khoản của Đạo Luật Giáo Dục Người Khuyết Tật (IDEA) quy định về việc cung cấp các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Không được sử dụng các quy chế trong mục 504 để giải quyết các bất đồng về quyết định của ủy ban liên quan đến việc tuyển sinh, xét duyệt và sai thải.

  Các học sinh khuyết tật hội đủ điều kiện có quyền tham gia và tận dụng các chương trình giáo dục công lập mà không bị phân biệt đối xử do tình trạng khuyết tật. Các em có quyền có cơ hội bình đẳng tham gia các chương trình học đường và các hoạt động ngoại khóa.

  Luật pháp quy định một người khuyết tật hội đủ điều kiện là người có hoặc được coi là có một tình trạng khuyết tật về thể chất hoặc tâm thần gây hạn chế đáng kể đến một sinh hoạt chính trong cuộc sống, ví dụ như, nhưng không chỉ giới hạn ở việc học tập, tự chăm sóc bản thân, đi lại, nhìn, nghe, nói, thở, làm việc, các chức năng chính của cơ thể (hệ miễn dịch, hệ nội tiết, hệ tiêu hóa v.v...), ngủ, đứng, nâng, cúi người, đọc, tập trung chú ý, tư duy, giao tiếp, và làm việc.

  Hiệu trưởng mỗi khu trường được chỉ định là Điều Phối Viên Mục 504 của Khu Học Xá. Đây sẽ là người chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục và quy trình đánh giá và cung cấp các dịch vụ giáo dục. Media South là nhân viên được Học Khu Độc Lập Alief ủy quyền làm Điều Phối Viên Mục 504 của Học Khu phụ trách học sinh. Nếu có nhu cầu, quý vị có thể liên lạc với bà South tại số 281-498-8110, số máy phụ 29070.