Public Notification of Nondiscrimination in Career & Technical Education Programs

 • Alief ISD offers career and technical education programs in 14 of the 16 Career Clusters. With more than 100 individual courses offered in the Career and Technical Education program, middle school and high school students can determine a plan of study to include a wide array of courses from within the following cluster areas: Agriculture, Food and Natural Resources; Architecture and Construction; Arts, A/V Technology and Communications; Business Management and Administration; Education and Training; Finance; Health Science; Hospitality & Tourism; Human Services; Information Technology; Manufacturing; Marketing, Sales and Services; Science, Technology, Engineering and Mathematics; and Transportation, Distribution and Logistics. Admission to these programs is based on student plan of study selection and course availability. For more information, call the Career and Technical Education (CTE) office at 281-498-8110, extension 43001, or visit our Website at www.aliefisd.net/CTE.

  It is the policy of Alief ISD not to discriminate on the basis of race, color, national origin, sex or handicap in its vocational programs, services or activities as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, as amended; Title IX of the Education Amendments of 1972; and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended.

  It is the policy of Alief ISD not to discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, handicap, or age in its employment practices as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, as amended; Title IX of the Education Amendments of 1972; the Age Discrimination Act of 1975, as amended; and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended.

  Alief ISD will take steps to assure that lack of English language skills will not be a barrier to admission and participation in all educational and vocational programs.

  For information about your rights or grievance procedures, contact the Title IX Coordinator, Assistant Superintendent of Human Resources, Dr. Elizabeth Veloz-Powell, at 4250 Cook Road, Houston, Texas 77072, 281-498-8110 and/or the Section 504 Coordinator, Media South, at 4250 Cook Road, Houston, Texas 77072, 281-498-8110.

Notificación pública de no discriminación en programas de educación técnica

 • El Alief ISD ofrece programas de educación técnica y profesional en 14 de los 16 núcleos de carreras. Con más de 100 cursos individuales ofrecidos en el programa de Educación Técnica y Profesional, los estudiantes de la escuela media y la preparatoria pueden diseñar un plan de estudios que incluya una amplia variedad de cursos dentro de los núcleos de carreras siguientes: Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales; Arquitectura y Construcción; Arte, Tecnología Audiovisual y Comunicaciones; Administración de Empresas; Educación y Capacitación; Finanzas; Ciencias de la Salud; Hospitalidad y Turismo; Servicios Humanos; Informática; Fabricación; Mercadotecnia, Ventas y Servicios; Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas; y Transporte Distribución y Logística. La admisión a estos programas se basa en el plan de estudios elegido por el estudiante y en la disponibilidad de los cursos. Para mayor información, llame a la oficina del Programa de Educación Técnica y Profesional (CTE, por sus siglas en inglés) al 281-498-8110, ext. 43001 o consulte nuestro sitio web www.aliefisd.net/CTE.

  Es política del Alief ISD no discriminar por motivos de raza, color, nacionalidad de origen, sexo o discapacidad en sus programas, servicios o actividades vocacionales como lo requiere el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y sus enmiendas; el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972; y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y sus enmiendas.

  Es política del Alief ISD no discriminar por motivos de raza, color, nacionalidad de origen, sexo, discapacidad o edad en sus prácticas de empleo como lo requiere el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y sus enmiendas; el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972; la Ley de Discriminación de Edad de 1975 y sus enmiendas; y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y sus enmiendas.

  El Alief ISD tomará las medidas necesarias para asegurar que la falta de dominio del inglés no sea un obstáculo para la admisión y participación en todos los programas educativos y vocacionales.

  Para obtener información sobre sus derechos o los procedimientos de quejas, comuníquese con el coordinador del Título IX, superintendente adjunto de Recursos Humanos, Dra. Elizabeth Veloz-Powell, en 4250 Cook Road, Houston, Texas 77072, 281-498-8110 y/o con la coordinadora de la Sección 504, Media South, en 4250 Cook Road, Houston, Texas 77072, 281-498-8110.

Thông Báo Công Khai về Không Phân Biệt Đối Xử trong các Chương Trì

 • Alief ISD cung cấp các chương trình kỹ thuật và dạy nghề cho 14 trong số 16 Ngành Nghề. Với hơn 100 khóa học trong chương trình Kỹ Thuật và Dạy Nghề, các học sinh trung học cơ sở và trung học có thể xác định kế hoạch học tập để đưa vào nhiều dạng khóa học khác nhau cho các ngành nghề sau đây: Nông Nghiệp, Thực Phẩm và Tài Nguyên Thiên Nhiên; Kiến Trúc Xây Dựng; Nghệ Thuật, Công Nghệ A/V và Truyền Thông; Quản Lý và Quản Trị Kinh Doanh; Giáo Dục và Đào Tạo; Tài Chính; Khoa Học Sức Khỏe; Khách Sạn Nhà Hàng & Du Lịch; Nhân Vụ; Công Nghệ Thông Tin; Sản Xuất; Tiếp Thị; Bán Hàng và Dịch Vụ; Khoa Học, Công Nghệ, Kỹ Thuật và Toán; và Giao Thông, Phân Phối và Hậu Cần. Các chương trình này tuyển sinh dựa trên kế hoạch học tập mà học sinh lựa chọn và tình trạng có sẵn khóa học. Để biết thêm thông tin, gọi Văn Phòng Giáo Dục Kỹ Thuật và Dạy Nghề (CTE) tại số 281-498-8110, số máy phụ 43001, hoặc tới Website tại www.aliefisd.net/CTE.

  Alief ISD có chính sách không phân biệt đối xử dựa trên sắc tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính hoặc tình trạng khuyết tật trong các chương trình hướng nghiệp, các dịch vụ hoặc hoạt động của học khu theo qui định của Tiêu Đề VI, Đạo Luật Dân Quyền ban hành năm 1964, bản tu chỉnh; Tiêu Đề IX của các bản Tu Chỉnh Luật Giáo Dục ban hành năm 1972; và Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi ban hành năm 1973, bản tu chỉnh.

  Alief ISD có chính sách không phân biệt đối xử dựa trên sắc tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tình trạng khuyết tật hoặc tuổi trong các phương thức tuyển dụng của học khu theo qui định của Tiêu Đề VI, Đạo Luật Dân Quyền ban hành năm 1964, bản tu chỉnh; Tiêu Đề IX của các bản Tu Chỉnh Luật Giáo Dục ban hành năm 1972; Đạo Luật Phân Biệt Đối Xử do Tuổi ban hành năm 1975, bản tu chỉnh; và Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi ban hành năm 1973, bản tu chỉnh.

  Alief ISD sẽ áp dụng các biện pháp để bảo đảm việc thiếu kỹ năng sử dụng Anh ngữ sẽ không gây trở ngại đến nhập học và tham gia tất cả các chương trình giáo dục và hướng nghiệp.

  Để tìm hiểu thêm về các quyền của quý vị hoặc các thủ tục khiếu nại, vui lòng liên lạc với Điều Phối Viên Tiêu Đề IX, Phó Giám Đốc Học Khu phụ trách Nhân Sự, Tiến sĩ Elizabeth Veloz-Powell, tại 4250 Cook Road, Houston, Texas 77072, 281-498-8110 và/hoặc Điều Phối Viên Mục 504, cô Media South tại 4250 Cook Road, Houston, Texas 77072, 281-498-8110.