Federal Dollars Support Education

  • Alief ISD will receive more than $20 million in funding for the 2018-19 school year through the Title I program of the Every Student Succeeds Act. The purpose of Title I is to provide all children significant opportunity to receive a fair, equitable and high-quality education, and to close educational achievement gaps. Funding provides instructional support for campuses including teachers, materials, technology, professional development, summer programs, and family engagement. For more information, please contact the Federal Programs & Grants Office at 281-498-8110, extension 29167. To learn about family engagement opportunities, contact the Family and Community Engagement Office at extension 29192.

Los fondos federales apoyan la educación

  • Alief ISD recibirá más de $20 millones en fondos para el año escolar 2018-19 a través del programa Título I de la Ley Cada Estudiante Triunfa. El propósito del Título I es proveerles a todos los niños una oportunidad significativa para recibir una educación imparcial, equitativa y de alta calidad y cerrar la brecha de logros educativos. Los fondos proveen apoyo para instrucción para escuelas, incluidos maestros, materiales, tecnología, desarrollo profesional, programas de verano y participación familiar. Para obtener más información, comuníquese con la Oficina de Programas y Subsidios Federales al 281-498-8110, extensión 29167. Para enterarse sobre oportunidades de participación familiar, comuníquese con la Oficina de Participación de la Familia y de la Comunidad en la extensión 29192.

Ngân Quỹ Liên Bang Hỗ Trợ Giáo Dục

  • Alief ISD sẽ nhận được hơn 20 triệu đô-la ngân quỹ cho năm học 2018-19 qua chương trình Tiêu Đề I của Đạo Luật Mọi Học Sinh Thành Công. Mục đích của Tiêu Đề I là tạo cơ hội cho mọi trẻ em được hưởng một nền giáo dục chất lượng cao, công bằng và bình đẳng, và khắc phục các khoảng cách thành tích trong giáo dục. Nguồn ngân quỹ hỗ trợ công việc giảng dạy cho các khu học xá, bao gồm giáo viên, sách giáo khoa, công nghệ, phát triển nghiệp vụ, các chương trình mùa hè, và khuyến khích gia đình tham gia. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc với Văn Phòng Các Chương Trình & Trợ Cấp Liên Bang tại số 281-498-8110, số máy phụ 29167. Để tìm hiểu về các cơ hội tham gia cho các gia đình, liên lạc với Văn Phòng Khuyến Khích Gia Đình và Cộng Đồng Tham Gia tại số máy phụ 29192.