New Digital Learning Resources

  • As last school year ended, the Digital Learning Department debuted Destiny, the market-leading library management software for schools and districts. Teachers and staff will be able to seamlessly search and access print and digital content from just one location with a single sign-on through the Destiny portal. That includes all of our school’s library resources, such as print books, eBooks, digital databases and content-rich websites. Students will begin accessing Destiny this fall.

    The Digital Learning Department is also launching the AliefHUB! to help students and staff manage all of their digital resources. Once fully implemented, users will log in to the AliefHUB! and have access to digital resources anytime, anywhere, from any device. Look for more information about the AliefHUB! this fall.

Nuevos recursos para Aprendizaje Digital

  • Al término del último año escolar, el Departamento de Aprendizaje Digital empezó a usar Destiny, el software de gestión de bibliotecas líder del mercado para escuelas y distritos. Los maestros y el plantel podrán buscar y acceder a contenido impreso y digital sin ningún problema desde una única ubicación con una única autenticación a través del portal Destiny. Eso incluye todos los recursos de bibliotecas de nuestras escuelas, como por ejemplo libros impresos, libros digitales, bases de datos digitales y sitios webs ricos en contenido. Los estudiantes tendrán acceso a Destiny a partir de este otoño.

    El Departamento de Aprendizaje Digital también está lanzando AliefHUB! para ayudar a los estudiantes y al plantel a administrar todos sus recursos digitales. Una vez que esté completamente implementado, los usuarios ingresarán a AliefHUB! y tendrán acceso a recursos digitales en cualquier momento, en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Busque más información sobre AliefHUB! este otoño.

Các Công Cụ Kỹ Thuật Số Trợ Giúp Học Tập Mới

  • Khi năm học trước kết thúc, Ban Học Tập qua Mạng Điện Tử đã đưa vào sử dụng phần mềm quản lý thư viện hàng đầu trên thị trường (Destiny) cho các trường học và học khu. Các giáo viên và nhân viên sẽ có thể tìm kiếm và truy cập dễ dàng các tài liệu dạng ấn bản và trên mạng kỹ thuật số từ duy nhất một địa điểm với một lần đăng nhập thông qua cổng thông tin Destiny. Trong đó bao gồm tất cả các nguồn thông tin và tài liệu thư viện của trường, chẳng hạn như sách ấn phẩm, sách điện tử (eBooks), cơ sở dữ liệu kỹ thuật số và các website với nhiều nội dung phong phú. Các học sinh sẽ bắt đầu sử dụng Destiny vào mùa thu năm nay.

    Ban Học Tập qua Mạng Điện Tử cũng sẽ đưa công nghệ AliefHUB! vào ứng dụng để giúp các học sinh và nhân viên quản lý toàn bộ các nguồn trợ giúp học tập kỹ thuật số của họ. Sau khi hệ thống được thiết lập đầy đủ, người sử dụng sẽ đăng nhập vào AliefHUB! và có thể sử dụng các nguồn trợ giúp trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, từ bất kỳ thiết bị nào. Lưu ý sẽ có thêm thông tin về AliefHUB! vào mùa thu năm nay.