Review of Student Code of Conduct, Student/Parent Handbook

  • During the first week of school, every student will receive a handbook that includes the District Code of Student Conduct. To ensure that instruction takes place in a safe and positive environment, Alief ISD requests the support of students, staff and parents in upholding the code. Parents are asked to review and discuss code provisions with their children, sign and return the Parent Acknowledgment/Consent Form promptly to the school principal. Failure to do so does not exempt students from complying with the Code of Conduct. Updates will be posted online and can be viewed at www.aliefisd.net/policy.

Revisión del Código de Conducta Estudiantil, Manual para estudiantes y padres

  • Durante la primera semana de clases, todos los estudiantes recibirán un manual que incluye el Código de Conducta Estudiantil del Distrito. Para garantizar que la instrucción se desarrolle en un ambiente seguro y positivo, Alief ISD les pide a los estudiantes, al personal y a los padres apoyo para mantener el código. Les pedimos a los padres que repasen y hablen de las disposiciones del código con sus hijos, firmen y regresen la forma de Acuse de recibo/Consentimiento de los padres con prontitud al director de la escuela. No hacerlo no exime a los estudiantes de cumplir con el Código de Conducta. Las actualizaciones del mismo se publicarán por internet y se pueden consultar en www.aliefisd.net/policy.

Xem Lại Bản Nội Quy Hạnh Kiểm của Học Sinh,Cẩm Nang Hướng Dẫn Học Sinh/Phụ Huynh

  • Trong tuần học đầu tiên, mỗi học sinh sẽ nhận được một cuốn cẩm nang hướng dẫn có Nội Quy Hạnh Kiểm Học Sinh của Học Khu. Để bảo đảm hoạt động giảng dạy diễn ra trong một môi trường an toàn và tích cực, Alief ISD cần đến sự ủng hộ và trợ giúp của các học sinh, nhân viên và giáo viên trong việc tuân thủ nội quy đó. Phụ huynh được đề nghị xem và thảo luận về các quy định trong bản nội quy với con em mình, ký và nộp lại ngay Mẫu Chấp Thuận/Xác Nhận của Phụ Huynh cho hiệu trưởng trường. Nếu không làm như vậy, học sinh cũng không được miễn chấp hành Nội Quy Hạnh Kiểm. Thông tin cập nhật sẽ được đăng trên mạng trực tuyến và có thể xem tại www.aliefisd.net/policy.