District Educational Improvement Council

  • The Alief ISD Educational Improvement Council (EIC) is a district-level committee that serves in an advisory role to the superintendent. The committee meets monthly during the school year to learn about and provide input on a variety of district programs and practices. The EIC is comprised of elected campus teachers, professionals, and other district staff, volunteer parents and students and business and community members. If you are interested in serving on the EIC, please contact Karla Kessler at 281-498-8110, extension 29167.

Consejo de mejoras educativas del Distrito

  • El Consejo de Mejoras Educativas (EIC) del Alief ISD es un comité a nivel del distrito que funciona en un rol consultivo para el superintendente. El comité se reúne mensualmente durante el año escolar para enterarse de diversos programas y prácticas del distrito y proveer su aporte. El EIC está formado por electos maestros del campus, profesionales y otro personal del distrito, padres voluntarios y estudiantes y comercios y miembros de la comunidad. Si le interesa colaborar en el EIC, comuníquese con Karla Kessler al 281-498-8110, extensión 29167.

Hội Đồng Cải Tiến Giáo Dục của Học Khu

  • Hội Đồng Cải Tiến Giáo Dục của Alief ISD (EIC) là một ủy ban cấp học khu có vai trò tư vấn cho giám đốc học khu. Ủy ban họp hàng tháng trong năm học để tìm hiểu và đóng góp ý kiến về nhiều chương trình và hoạt động của học khu. EIC gồm có các giáo viên khu học xá được bầu chọn, các chuyên gia giáo dục, và các nhân viên khác của học khu, các phụ huynh tình nguyện và học sinh cũng như các thành viên cộng đồng và giới kinh doanh. Nếu quý vị muốn tham gia EIC, vui lòng liên lạc với cô Karla Kessler tại số 281-498-8110, số máy phụ 29167.