What are the Educational Rights of Children and Youth Experiencing Homelessness?

  • Go to school, no matter where they live or how long they have lived there
  • Stay in the school they were attending when they became homeless
  • Receive transportation, if feasible, to the school they were attending when they became homeless
  • Enroll in school without giving a permanent address

  For more information, please call 281-498-8110, extension 29072.

¿Cuáles son los derechos educativos de los niños y jóvenes que no tienen hogar?

  • Ir a la escuela, sin importar dónde vivan o cuánto hayan vivido allí
  • Seguir asistiendo a la escuela que estaban asistiendo cuando se quedaron sin hogar
  • Recibir transporte, de ser factible, a la escuela a la que asistían cuando se quedaron sin hogar
  • Inscribirse en una escuela sin dar un domicilio permanente

  Para obtener más información, llame al 281-498-8110, extensión 29072.

Các Quyền Giáo Dục của Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên Vô Gia Cư là gì

  • Tới trường, cho dù các em sống ở đâu hoặc các em cư ngụ ở đó được bao lâu
  • Tiếp tục học ở trường nơi các em đang theo học khi bắt đầu trở thành người vô gia cư
  • Được đưa đón, nếu có thể được, tới trường nơi các em đang theo học khi bắt đầu trở thành người vô gia cư
  • Ghi danh học mà không cần cung cấp địa chỉ thường trú

  Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi số 281-498-8110, số máy phụ 29072.