Volunteers Make a Difference

  • Volunteers in Public Schools (VIPS) help students succeed in school and in life. Alief ISD volunteers mentor or tutor students, help with field trips, assist in the school library, help prepare classroom materials and much more. You can make a positive difference in the lives of our students!

    Please call 281-498-8110, extension 29029, for more information or visit our Website at www.aliefisd.net/VIPS.

Los voluntarios marcan una diferencia

  • Los voluntarios en las escuelas públicas (VIPS) ayudan a los estudiantes a alcanzar el éxito en la escuela y en la vida. Los voluntarios del Alief ISD actúan como mentores o tutores de estudiantes, ayudan en las salidas de estudio, colaboran en la biblioteca escolar, ayudan a preparar los materiales del aula y mucho más. ¡Puede marcar una diferencia positiva en la vida de nuestros estudiantes!

    Llame al 281-498-8110, extensión 29029, o visite nuestro sitio web www.aliefisd.net/VIPS para obtener más información.

Các tình nguyện viên giúp mang đến sự khác biệt!

  • Các tình nguyện viên tại các Trường Công Lập (VIPS) giúp học sinh thành công trong học tập và trong cuộc sống. Các tình nguyện viên Alief ISD tham gia cố vấn tinh thần hoặc phụ đạo cho các học sinh, giúp đỡ trong các chuyến đi dã ngoại, tham gia giúp đỡ tại thư viện của trường, giúp chuẩn bị các tài liệu cho lớp học và nhiều hoạt động khác nữa. Quý vị có thể góp phần thay đổi tích cực cuộc sống của các học sinh!

    Vui lòng gọi số 281-498-8110, số máy phụ 29029, để biết thêm thông tin hoặc tới Website của chúng tôi tại www.aliefisd.net/VIPS.