Help your three-year-old child prepare for school! Experience the ALIEF JUMPSTART Program

 • Do you have a three-year-old child?
  Do you want your child to have a great start to school?
  Do you have an older child attending one of our elementary schools?

  If you answered YES to all three questions, you are invited to participate in Alief ISD’s JUMPSTART program, offered at all Alief elementary campuses.

  Please contact the Family and Community Engagement Office at 281-498-8110, extension 29196, or visit www.aliefisd.net/family for more information.

¡Ayude a su niño de tres años de edad a prepararse para la escuela!

 • ¡Ayude a su niño de tres años de edad a prepararse para la escuela! Viva la experiencia del programa ALIEF JUMPSTART

   

  ¿Tiene un hijo de tres años?
  ¿Desea que su hijo tenga un comienzo excelente en la escuela?
  ¿Tiene algún hijo mayor que asista a una de nuestras escuelas primarias?

  Si respondió SÍ a las tres preguntas anteriores, lo invitamos a participar en el programa JUMPSTART del Alief ISD que se ofrece en las escuelas primarias de Alief.

  Para obtener más información, comuníquese con la Oficina de Participación de la Familia y de la Comunidad al 281-498-8110, extensión 29196 o visite www.aliefisd.net/family.

Giúp em bé ba tuổi chuẩn bị đi học! Trải nghiệm Chương Trình ALIEF JUMPSTART

 • Quý vị có con ba tuổi không?
  Quý vị có muốn con quý vị có sự khởi đầu tốt đẹp trong học tập không?
  Quý vị có con lớn hơn hiện đang học tại một trong các trường tiểu học của chúng tôi không?

  Nếu quý vị trả lời CÓ cho cả ba câu hỏi, quý vị được mời tham gia chương trình JUMPSTART của Alief ISD, có tại tất cả các khu học xá tiểu học của Alief.

  Vui lòng liên lạc với Văn Phòng Khuyến Khích Gia Đình và Cộng Đồng Tham Gia tại số 281-498-8110, số máy phụ 29196, hoặc tới website www.aliefisd.net/family để biết thêm thông tin.