Register Now for the New After School Program: Children Interacting Afterschool (CIA)

 • CIA provides the highest quality after school program at the lowest cost in Alief!

  Free Meal • Homework Help • Fun Enrichment • Certified Instructors

  Open every school day from dismissal to 6:00 p.m.
  Average cost of $9.00 a day
  Scholarships available
  Enrichment opportunities include STEM, athletics and fine arts activities

  Contact the CIA Office at 281-988-3111, or visit us at www.aliefisd.net/cia.

Inscríbase ya en el nuevo programa para después de la escuela

 • Inscríbase ya en el nuevo programa para después de la escuela: Interactuación de Niños Después de Clases (CIA)

  La CIA provee el programa para después de clases de más alta calidad al costo más bajo en Alief.

  Comida gratis • Ayuda con las tareas escolares • Enriquecimiento divertido • Instructores certificados

  Abierto todos los días de escuela desde la salida hasta las 6:00 p.m.
  El costo promedio es de $9.00 por día
  Hay becas disponibles
  Las oportunidades de enriquecimiento incluyen STEM, actividades deportivas y artísticas

  Para obtener más información, comuníquese con la Oficina del CIA al 281-988-3111 o visítenos en www.aliefisd.net/cia.

Đăng Ký Ngay Bây Giờ cho Chương Trình Sau Giờ Học Mới: Chương Trình Sinh Hoạt Sa

 • CIA cung cấp chương trình sau giờ học chất lượng cao nhất với mức chi phí thấp nhất ở Alief!

  Bữa Ăn Miễn Phí • Trợ Giúp Làm Bài Tập Về Nhà • Các Hoạt Động Bồi Dưỡng Kỹ Năng và Kiến Thức Thú Vị • Các Giáo Viên Có Chứng Nhận Trình Độ

  Mở cửa vào mỗi ngày học, từ khi tan lớp đến 6 giờ chiều.
  Chi phí trung bình là $9.00 một ngày
  Có học bổng
  Các cơ hội bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức bao gồm STEM, các hoạt động thể thao và mỹ thuật

  Để tìm hiểu thêm, liên lạc Văn Phòng CIA tại số 281-988-3111, hoặc truy cập website của chúng tôi tại www.aliefisd.net/cia.